Objednávky: 739 029 479

SERVIS Okres Náchod : 605 273 941

                Okres Trutnov 605 273 941

Obchodní podmínky

Elektronického obchodního domu provozovaného na adrese http://www.servis-cerny.cz obchodní společností SERVIS ČERNÝ, s.r.o se sídlem Podkovářská 933/1, Praha 9, Vysočany 190 00, IČ 25866494, DIČ CZ 25866494

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 23135

                                                       I.

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v Elektronickém obchodním domě provozovaném na adrese www.servis-cerny.cz

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

II.

Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

III.

Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající nabízí ve svém Elektronickém obchodním domě zákazníkovi zboží. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu zboží, poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.

U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží.Reciklační poplatek není zahrnut v ceně, seznam cen rycyklačních poplatků viz příloha.  Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží, recyklačního poplatku a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. 

Váš nákup Vám rádi doručíme až k Vám domů. Tento způsob doručení Vašeho nákupu si můžete vybrat také při placení u pokladny. Cena dopravy je uvedena níže.

Cena doručení Vašeho nákupu k Vám domů je závislá na váze zboží, které jste nakoupili a na zvoleném typu dopravy. V případě doručení zásilky prostřednictvím  General Parcel na dobírku jsou ceny následující:

Balík do hmotnosti 30KG je doručován za jednotnou cenu 179Kč. 

V případě, že zvolíte možnost platby dobírkou připočítává se k ceně 50Kč. 

Jedná-li se o zboží nad 30Kg je cená vypočítáváná podle PSČ zákazníka, které odpovídá tarifní pásmo přepravce. To se týká především níže uvedeného zboží. 

Zásilka přepravní společností geis ( ledničky, pračky, myčky, sporáky, velké televizory, sněhové frézy, sekačky, traktůrky a další sortiment, který převišuje hmotnost 50kg

 

opětovné doručení v případě nevyzvednutí zboží v dohodnutém termínu bude účtováno 50% z původní částky přepravného.

 

Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny změnit. O případné změně cen je zákazník uvědoměn prodávajícím nejpozději při závazném potvrzení objednávky prodávajícím.

IV.

Výběr a objednání zboží

Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (nejdříve zvolí oddělení elektronického obchodního domu, kde chce nakupovat, následně vybere kategorii zboží), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.

Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko KOUPIT. Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Na stránku košíku se zákazník dostane automaticky po každém přidání zboží nebo po stisknutí ikonky Nákuoní košík, která je umístěna v pravé horní polovině obrazovky. Tam pak zákazník může zboží z košíku kdykoli smazat či upravit množství jednotlivých položek, nebo také upravit způsob dopravy.

Zaškrtnutím políčka "SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI" a kliknutím na políčko "Odeslat objednávku" objednává zákazník u prodávajícího vybrané zboží. O přijetí objednávky je zákazník informován po odeslání objednávky. O termínu doručení zboží bude zákazník vyrozuměn nejpozději den před odesláním , e-mailem nebo telefonicky.

Zákazník vyplní formulář, který slouží pro získání kontaktních údajů pro bezproblémové doručení zásilky.

obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ,

adresa sídla zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno,

číslo telefonu zákazníka, slouží k případné potřebné komunikaci se zákazníkem

emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jm& eacute;no do elektronického obchodního domu.

V.

Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.

VI.Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku V., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího číslo účtu : 88543551/0100 jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky , dobírkou Česká pošta, v hotovosti řidiči SERVIS ČERNÝ,s.r.o., dobírkou řidiči přepravní společnosti Geis. V hotovosti na prodejně. 

VII.

Dodání zboží

Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad, návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce a záruční list. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.

Dodání zboží je realizováno po připsání ceny za zboží na účet prodávajícího. Platí-li zákazník v hotovosti při dodání zboží, je jeho dodání realizováno ve smyslu dohody se zákazníkem.

Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložené faktury bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do dvou dnů po dodání zboží na náš e-mail zdenek.cernyml@servis-cerny.cz Součástí zprávy musí být fotografie poškozeného výrobku a přepravního obalu v místě poškození.  Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese  ve sjednaném termínu, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží!!

VIII.

Záruka za zboží

Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodním domě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.

Při dodání zboží je zákazníkovi spolu se zbožím doručen i záruční list. Je-li tento záruční list umístěn výrobcem vně balení zboží, je záruční list prodávajícím již potvrzen. Je-li tento záruční list umístěn uvnitř balení zboží, je zákazník povinen jej zaslat prodávajícímu, který záruční list potvrdí a obratem jej potvrzený zašle zákazníkovi zpět.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložené faktury bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do dvou dnů po dodání zboží na náš e-mail zdenek.cernyml@servis-cerny.cz. Součástí zprávy musí být fotografie poškozeného výrobku a přepravního obalu v místě poškození.  Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Postoupení práv z vadného plnění.

Práva z vadného plnění nelze převádět dále.

To znamená, že pokud zakoupené zboží změní majitele, tak toto zboží ztrácí právo z vadného plnění – záruku.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy, které se nachází ve spodní části stránky, je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky.

Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Přepravu zpět do internetového obchodu hradí zákazník na vlastní náklady.

Adresa pro doručení zásilky je SERVIS ČERNÝ, sr.o. Mírové náměstí 99, Broumov, 550 01.

Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli nabídnut nový výrobek a nebo vrácena kupní cena zboží snížená o cenu dopravného.

X.

Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XI.

Další ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese Elektronického obchodního domu.

Veškeré podstatné údaje týkající se kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakož i právního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem založeném uzavřenou kupní smlouvou jsou sdělovány zákazníkovi.

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí býti bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.

Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek. Prodávající je oprávněn měnit sortiment nabízeného zboží. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Soubory ke stažení

Napište si o více informací!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.